Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:移動にともなう情報の変化と人間の心理状況が「行ってみたさ」に及ぼす影響 
英文: 
著者
和文: 諫川輝之, 大野隆造.  
英文: Teruyuki Isagawa, Ryuzo OHNO.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文: 
英文:MERA Journal 
巻, 号, ページ Vol. 13    No. 2    p. 27
出版年月 2010年11月 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文:人間・環境学会第17回大会 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.