Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文: 
英文:Magnetic memory driven by topological insulators 
著者
和文: Hao Wu, Aitian Chen, Peng Zhang, Haoran He, John Nance, Chenyang Guo, 佐々木 樹里行, 白倉 孝典, PHAM NAM HAI, Bin Fang, Seyed Armin Razavi, Kin Wong, Yan Wen, Yinchang Ma, Guoqiang Yu, Gregory P. Carman, Xiufeng Han, Xixiang Zhang, Kang L. Wang.  
英文: Hao Wu, Aitian Chen, Peng Zhang, Haoran He, John Nance, Chenyang Guo, Julian Sasaki, Takanori Shirokura, Pham Nam Hai, Bin Fang, Seyed Armin Razavi, Kin Wong, Yan Wen, Yinchang Ma, Guoqiang Yu, Gregory P. Carman, Xiufeng Han, Xixiang Zhang, Kang L. Wang.  
言語 English 
掲載誌/書名
和文: 
英文:Nature Communications 
巻, 号, ページ Vol. 12        pp. 6251
出版年月 2021年10月29日 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 
公式リンク https://www.nature.com/articles/s41467-021-26478-3
 
DOI https://doi.org/10.1038/s41467-021-26478-3

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.