Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:火炎式噴霧熱分解による白金/セリアナノ粒子の合成とCO触媒燃焼特性の評価 
英文: 
著者
和文: 峯岸 直也, 李佩周, 長澤 剛, 小酒 英範.  
英文: Naoya Minegishi, Haishiyo Ri, Tsuyoshi Nagasawa, Hidenori Kosaka.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文:第60回燃焼シンポジウム講演論文集 
英文: 
巻, 号, ページ        
出版年月 2022年11月 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文:第60回燃焼シンポジウム 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.