Home >

news ヘルプ

論文・著書情報


タイトル
和文:結晶構造の次元性を人為的に制御し,巨大な電気抵抗スイッチを実現 
英文: 
著者
和文: 片瀬貴義, 神谷利夫.  
英文: Takayoshi Katase, TOSHIO KAMIYA.  
言語 Japanese 
掲載誌/書名
和文:自動車技術「超の世界」 
英文: 
巻, 号, ページ Vol. 75    No. 12    pp. 118
出版年月 2022年2月 
出版者
和文: 
英文: 
会議名称
和文: 
英文: 
開催地
和文: 
英文: 

©2007 Tokyo Institute of Technology All rights reserved.